/ მართვის ორგანოები / აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმები (2019-2020)

აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმები (2019-2020)

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმი N4

ოქმი N5

ოქმი N6

ოქმი N7

ოქმი N8