ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (ფიზიკური აღზრდა და სპორტი) აკრედიტაციის შესახებ
„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 29/01/2021
„ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 25/01/2021
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ 22/05/2020
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება N12
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N67
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N68
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N69
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N70
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ფორმა