რექტორი
აკადემიური საბჭო
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
წარმომადგენლობითი საბჭო
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმები (2019-2020)